Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej jest jedną z najstarszych w naszym mieście. Od początku swojego powstania była centrum kształcenia, wychowania i kultury dawnej samodzielnej gminy Bystrzyca Kłodzka. W tym dziale znajdują się materiały prezentujące cele, wartości i zasady wyznaczające koncepcję Szkoły, symbole, zwyczaje i obrzędy szkolne, historię i tradycje, patrona Szkoły, środowisko, w którym Szkoła działa.

Więcej: O szkole

Misja, cele i wartości szkoły W ponad 50-letniejj historii szkoły dziesiątki roczników chropaczowskich dzieci pod okiem swoich wychowawców i nauczycieli uczyły się, jak przekuwać swoje marzenia w czyny, jak przekuwać je w przyszłość. W tym dziale witryny przedstawiamy, jaką nasza szkoła jest dziś i jaką szkołą chcemy być w przyszłości.

Więcej: Wartości

historia370Historię mamy na pewno ciekawą. Szkoła mieści się w dwóch budynkach, w których wcześniej istniały dwie szkoły .

Więcej: Historia i tradycje

Szkoła jest taką, jacy są jej nauczyciele. Na kartach ponad już 50-letniejj historii naszej szkoły zapisało się wiele pokoleń wspaniałych pedagogów. Niektórzy w progi szkoły zawitali na chwilę, inni wypełniali jej dzień codzienny przez wszystkie swoje nauczycielskie dni.

Więcej: Nauczyciele i kierownicy

kaliskiUrodził się 19 grudnia 1925 w Toruniu, syn Wincentego – starszego ogniomistrza w 8. pułku artylerii ciężkiej Wojska Polskiego i Walerii, z d. Szynalewskiej. Do 1939 ukończył sześć klas szkoły powszechnej i jedną klasę gimnazjum w Toruniu. W 1940 został wywieziony do prac przymusowych w Niemczech, skąd w 1941 zbiegł i powrócił do rodzinnego miasta. W Toruniu pracował w warsztacie tapicerskim i związał się z ruchem oporu. We wrześniu 1943 został wcielony do służby w Kriegsmarine. Za odmowę służby oraz próbę ucieczki został aresztowany i osadzony w więzieniu wojskowym. W lutym 1944 został przewieziony do GestapoBydgoszczy, następnie do obozu koncentracyjnegoPotulicach. Po wyzwoleniu pracował jako mierniczy w Oddziale Reformy Rolnej, następnie krótko w Milicji Obywatelskiej w Toruniu i jednocześnie kontynuował naukęGustaw Morcinek. Syn Ziemi Śląskiej. Nauczyciel. Przyjaciel dzieci. Żołnierz. Społecznik. Najwybitniejszy polski pisarz śląski. Od 1981 roku jest patronem naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzami życia i twórczości Gustawa Morcinka, z biografią pisarza, z recenzjami utworów napisanymi przez uczniów naszej szkoły, z wybranymi utworami i fragmentami utworów oraz wspomnieniami o Morcinku.

Więcej: Patron szkoły

prof. Sylwester Kaliski - nasz patron - całe swoje życie związał z wojskie i pracą naukową. W tym dziale gromadzimy materiały, dla wszystkich, którzy chca bliżej poznać życie, działalność profesora. Jeśli chcesz szybko poznać sylwetkę naszego patrona, zajrzyj do działu W skrócie

Więcej: Życie i dzieło

erasmus370Przedstawiamy tutaj informacje o projektach realzowanych prze naszą szkołę.

Więcej: Nasze projekty

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Więcej: Organizacja

zespol1 370 Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

Więcej: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Szkoły. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły. Dowiesz się tutaj między innymi, na czym polega władza dyrektora szkoły, czym się dyrektor szkoły zajmuje, jakie sprawy załatwia,

Więcej: Dyrekcja Szkoly

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym, czyli wieloosobowym organem władzy szkoły, podejmującym wspólnie decyzje w sprawach kształcenia, wychowania i opieki w szkole. W tym dziale przedstawiamy informacje o uprawnieniach Rady Pedagogicznej oraz sposobach występowania do Rady Pedagogicznej w sprawach Szkoły i sprawach uczniów.

Więcej: Rada Pedagogiczna

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej: Rada Rodziców

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poniżej znajduje się lista odnośników do materiałów przedstawiających skład Zarządu Samorządu uczniowskiego, sekcji Samorządu, plany zamierzeń, komunikaty i inne informacje.

Więcej: Samorząd Uczniowski

szkola370 noSzkoła mieści się w jednym  budynkach.  Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble, systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej: Obiekty, pracownie, gabinety

Szkolny Dradca Zawodowy działający w naszej szkole oraz Szkolny Punkt Kariery.doradca punkt370

Więcej: Doradca zawodowy

Koła, kluby, zespołyA po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Dla uczniów z trudnościami lub kłopotami w nauce organizowane jest douczanie i zajęcia terapeutyczne. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej: Koła i zespoły

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej: Praca Szkoły

news370Nasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Dni Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej: Wydarzenia

ZamierzeniaZapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole programami i projektami - planem rozwoju Szkoły, programem wychowawczym, planami pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. W tym dziale znajdują się również aktualne plany lekcji, plany zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych, a także informacje o wywiadowkach, konferencjach i innych spotkaniach. 

Więcej: Zamierzenia

W tym dziale znajduje się lista planów zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych organizowanych w szkole. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię plany zajęć.

Więcej: Zajęcia pozalekcyjne

W tym dziale znajduje się lista komunikatów o planowanych i przeprowadzonych spotkaniach, konferencjach, wywiadówkach. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię informacje.

Więcej: Zebrania, wywiadówki

Terminy wywiadówek

Więcej: Wywiadówki

Terminy spotkań, wywiadówek, otwrtych drzwi i innych ważnych wydarzeń w życiu nasej szkoły.

Więcej: Terminarz

kultura370Czego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja

W tym dziale prezentujemy obowiązujące w naszej szkole ogólne zasady oceny zachowania dotyczące wszystkich uczniów oraz wymagania na poszczególne oceny. Szczegółowe zasady oceniania zachowania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej: Ocena z zachowania

W tym dziale znajdują się omówienia obowiązujących w szkole ogólnych zasad oceniania i klasyfikacji. Szczegółowe zasady oceniania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej: Ocenianie i klasyfikacja

sponsor370Każdy, kto znajduje się w potrzebie, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły oraz sojuszników. W tym dziale zamieszczamy informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. Ponadto rodzice i wychowawcy znajdą tutaj poradniki o postępowaniu z dziećmi i dorastająca młodzieżą, a uczniowie dotyczące skutecznego uczenia się i  radzenia sobie z różnymi problemami.

Więcej: Pomoc i sojusznicy